THÔNG TIN GIỐNG MỚI


Mã số công nhận:
BVlt85
Tên thường gọi: Keo lá tràm
Tên khoa học: Acacia auriculiformis A.Cunn
Lý lịch giống mới: Giống tiến bộ kỹ thuật

ĐẶC ĐIỂM GIỐNG MỚI

- Sinh trưởng
- Năng suất
- Chất lượng
- Khả năng chống chịu
- Địa điểm
- Thời gian
- Điều kiện lập địa
- Quy mô diện tích
- Số lần lặp