DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp Nguyễn Bá Đào
Địa chỉ: Canh Vinh, Vân Canh
Thông tin liên hệ (tel, email):0962.168.677
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: keo lai, Bạch đàn


Mã số công nhận: SD.36.358
Địa điểm: Khoảnh 1, tiểu khu 340, Canh Vinh, Vân Canh


Mã số công nhận: SD.36.275
Địa điểm: Khoảnh 1, tiểu khu 340, Canh Vinh, Vân Canh