DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở cây giống Lành Vy
Địa chỉ: Mỹ Đức, Phù Mỹ
Thông tin liên hệ (tel, email):0987638958
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: keo lai, Bạch đàn


Mã số công nhận: SD.36.316
Địa điểm: Khoảnh 9, tiểu khu 107, Mỹ Đức, Phù Mỹ