DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở giống cây trồng An Vinh
Địa chỉ: Thôn Tăng Hòa, Canh Vinh, Vân Canh
Thông tin liên hệ (tel, email):0904.081.739
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai, Bạch đàn


Mã số công nhận: SD.36.367
Địa điểm: Khoảnh 1, tiểu khu 340, Canh Vinh, Vân Canh


Mã số công nhận: SD.36.366
Địa điểm: Khoảnh 2, tiểu khu 340, Canh Vinh, Vân Canh


Mã số công nhận: SD.36.336
Địa điểm: Khoảnh 5, tiểu khu 326, Phước Thành, Tuy Phước