DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở giống cây lâm nghiệp Trương Thành Dy
Địa chỉ: xã Canh Vinh, huyện Vân Canh
Thông tin liên hệ (tel, email):0164.879.1434; 096.393.644
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai, Bạch đàn


Mã số công nhận: SD.36.374
Địa điểm: Khoảnh 1, 3 tiểu khu 351, Canh Vinh, Vân Canh


Mã số công nhận: SD.36.319
Địa điểm: Khoảnh 2, tiểu khu 358, Canh Hiển, Vân Canh