DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp Nguyễn Vũ Bảo
Địa chỉ: Hiệp Vinh 1, Canh Vinh, Vân Canh
Thông tin liên hệ (tel, email):0165.284.7849
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai, Bạch đàn


Mã số công nhận: SD.36.333
Địa điểm: KHoảnh 1, tiểu khu 340, Canh Vinh, Vân Canh


Mã số công nhận: SD.36.231
Địa điểm: khoảnh 7, tiểu khu 335, Canh Vinh, Vân Canh