DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp Hồng Thơ
Địa chỉ: Canh Vinh, Vân Canh
Thông tin liên hệ (tel, email):0941291963
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai


Mã số công nhận: SD.36.322
Địa điểm: Khoảnh 7, tiểu khu 335, Canh Vinh, Vân Canh


Mã số công nhận: SD.36.321
Địa điểm: Khoảnh 2, tiểu khu 340, Canh Vinh, Vân Canh