DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp Lê Thị Nhàn
Địa chỉ: Mỹ Trinh, Phù Mỹ
Thông tin liên hệ (tel, email):01686817810
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai


Mã số công nhận: SD.36.328
Địa điểm: Khoảnh 6, tiểu khu 160B, Mỹ Trinh, Phù Mỹ