THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 292
Tên thường gọi : Keo lai nhân tạo
Tên khoa học : Acacia mangium x Acacia auriculiformis ký hiệu AM, Acacia auriculiformis x Acacia mangium Ký hiệu MA
Mã số công nhận : SD.30.50
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 0,8
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):
Năm trồng : 2017

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Tên chủ sở hữu : Công ty TNHH MTV LCN Long Đại
Tiểu khu 10, phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN