THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1621
Tên thường gọi : Keo lai nhân tạo
Tên khoa học : Acacia mangium x Acacia auriculiformis ký hiệu AM, Acacia auriculiformis x Acacia mangium Ký hiệu MA
Mã số công nhận : SD.37.04
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 0,38
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):
Năm trồng : 2008

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Tên chủ sở hữu : BQL rừng phòng hộ Sơn Hòa
Thuộc : Tỉnh Phú Yên
Thôn Tân Lương xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, Phú Yên

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN