DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở giống cây lâm nghiệp Nguyễn Văn Tiến
Địa chỉ: An Long 1, Canh Vinh, Vân Canh
Thông tin liên hệ (tel, email):01667097155
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai, Bạch đàn


Mã số công nhận: SD.36.228
Địa điểm: Khoảnh 1, tiểu khu 340, Canh Vinh, Vân Canh