MẪU BIỂU

  Đơn đề nghị được khai thác/sử dụng/trao đổi nguồn gen cây trồng lâm nghiệp

  Đơn đề nghị công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới

  Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 

  Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh

  Mẫu chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp quốc gia

  Mẫu chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh

  Đơn xin chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp

  Mẫu giấy chứng nhận đơn vị đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp

  Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp

  Mẫu thông báo thu hoạch giống cây trồng lâm nghiệp

  Mẫu giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp

  Mẫu thông báo kết quả sản xuất cây con lâm nghiệp

  Mẫu giấy chứng nhận nguồn gốc giống cây con trồng rừng

  Mẫu báo cáo tình hình và kết quả sử dụng giống để trồng rừng