DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở SXKD giống cây trồng lâm nghiệp Minh Dũng
Địa chỉ: Phú Hữu 1, Ân Tường Tây, Hoài Ân
Thông tin liên hệ (tel, email):0974.119.327
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai, Bạch đàn


Mã số công nhận: SD.36.230
Địa điểm: Khoảnh 1, tiểu khu 138, Ân Tường Tây, Hoài Ân