HỎI ĐÁP

Giống được lấy từ đâu?

Giống được thu hái từ những nguồn giống. Có nhiều loại nguồn giống với chất lượng giống khác nhau. Sau đây là những loại nguồn giống được đưa vào tuyển chọn và đăng ký.

· Cây trội: cây có hình dạng, sinh trưởng, chất lượng gỗ hay những đặc tính mong muốn khác vượt trội. Đây là những cây được khuyến cáo trong sản xuất giống hay thiết lập các nguồn giống chất lượng cao hơn.

· Lâm phần xác định: là lâm phần có chất lượng trung bình, là nguồn giống đạt mức chất lượng tối thiểu có thể sử dụng. Do vậy đôi khi mới được dùng để sản xuất giống. Lâm phần này chưa có biện pháp quản lý cụ thể nào nhằm tăng sản lượng hạt giống và chất lượng di truyền.

· Lâm phần tuyển chọn: là lâm phần có các trị  số trung bình quần thể cao hơn so với các quần thể lân cận trong cùng điều kiện hoàn cảnh. Loại nguồn giống này chỉ dùng khi cần thiết. Trong lâm phần chưa có biện pháp quản lý cụ thể nào nhằm tăng sản lượng hạt giống và chất lượng di truyền.

· Rừng giống chuyển hoá: là một lâm phần tuyển chọn từ rừng tự nhiên hay rừng trồng đ• được loại bỏ những cây có chất lượng kém nhằm tăng chất lượng di truyền và được quản lý tốt nhằm tăng sản lượng hạt giống thông qua việc làm cỏ, bón phân và các biện pháp kỹ thuật khác.

· Rừng giống: rừng được thiết lập bằng hạt giống từ nguồn giống có xuất xứ và có chất lượng tốt. Hoặc cũng có thể được thiết lập từ cây con có nguồn gốc từ các cây trội để sản xuất giống. Rừng giống được tỉa thưa để sớm có sản lượng hạt giống cao và chất lượng di truyền được cải thiện do loại bỏ những cây có chất lượng kém. Rừng giống được quản lý thông qua việc làm cỏ, bón phân và các biện pháp kỹ thuật lâm sinh khác nhằm tăng sản lượng hạt.

· Vườn giống từ cây hạt (vườn giống hữu tính): Được thiết lập từ cây con có nguồn gốc từ các cây trội và được bố trí theo sơ đồ thiết kế nghiêm ngặt nhằm loại bỏ sự thụ phấn đồng huyết (thụ phấn giữa những cây có quan hệ họ hàng gần gũi). Đặc tính của từng gia đình (cây con từ hạt thu hái từ một cây mẹ) vẫn được duy trì riêng biệt trong vườn giống hữu tính. Việc tỉa thưa cho vườn giống căn cứ vào kết quả kiểm tra sinh trưởng của thế hệ sau qua thu hạt của mỗi gia đình và trồng khảo nghiệm (kiểm tra hậu thế). Vườn giống được quản lý chặt chẽ để sản xuất giống thông qua việc tỉa thưa, bón phân và các biện pháp kỹ thuật khác.

· Vườn giống vô tính: là một lâm phần được thiết lập bằng các vật liệu nhân giống sinh dưỡng (giâm, ghép, chiết…) có nguồn gốc từ cây trội. Đặc tính của từng cây trội riêng biệt vẫn được duy trì trong vườn. Lâm phần được tỉa thưa căn cứ trên kết quả kiểm tra hậu thế. Lâm phần được quản lý chặt chẽ, làm cỏ, bón phân và các biện pháp khác.

· Ngân hàng dòng: là vườn tập hợp các cây giống được sản xuất từ các cây đầu dòng bằng phương pháp nhân giống sinh dưỡng được thiết lập  để nhằm mục đích cung cấp vật liệu nhân giống sinh dưỡng.