HỎI ĐÁP

Giống tốt được tạo ra thế nào?

Giống cây lâm nghiệp có chất lượng được tạo ra qua quá trình cải thiện giống. Cải thiện giống là một quá trình lâu dài, gồm nhiều công đoạn từ chọn lọc đến khảo nghiệm, kiểm nghiệm, lai tạo, nhân giống nhằm nâng cao chất lượng di truyền cho giống tạo thành. Kết quả của cải thiện giống cây rừng có thể là các nguồn giống lấy hạt có chất lượng cao hay các giống lai dùng cho nhân giống sinh dưỡng.