HỎI ĐÁP

Thế nào là một "hạt" giống

Về hình thái hạt là cấu trúc tạo thành trong sinh sản hữu tính của thực vật có chứa phôi mà sẽ phát triển thành cây mới. Tuy nhiên hạt có thể hiểu theo nghĩa rộng là toàn bộ đơn vị phát tán khi quả chín. Để quá trình sản xuất hạt giống được thuận tiện “hạt” qua chế biến và được bảo quản có thể gồm cả cánh hay một phần quả bao quanh hạt. “Hạt” cũng có thể bao gồm nhiều phôi hay nhiều hạt hình thái như nhân quả Trám.