HỎI ĐÁP

Thế nào là nhân giống sinh dưỡng ?

Nhân giống sinh dưỡng là nhân giống bằng các vật liệu vô tính, tức là không có sự kết hợp giữa các tính đực và cái của cây bố mẹ để tạo phôi như trong nhân giống từ hạt. Các đặc tính di truyền của cây được nhân ra hoàn toàn giống với cây mẹ ban đầu (cây đầu dòng). Tập hợp các cây được hình thành qua nhân giống sinh dưỡng từ một cây mẹ ban đầu, đồng nhất về mặt di truyền được gọi là dòng.

Có 4 phương pháp chính nhân giống sinh dưỡng cây lâm nghiệp:

  • Giâm hom cành: thúc đẩy rễ hình thành trên một đoạn thân cắt từ cây mẹ sao cho trở thành một cây độc lập.
  • Ghép: gắn một phần nhỏ lấy từ cây được tuyển chọn (chồi hay đoạn cành nhỏ) lên một cây khác đ• có rễ, thường là cùng một loài.
  • Chiết: thúc đẩy rễ hình thành trên cành khi cành còn gắn trên cây mẹ tuyển chọn.
  • Nuôi cấy mô: thúc đẩy các tế bào từ cây mẹ tuyển chọn sinh trưởng trên những môi trường đặc biệt và bằng cách thay đổi thành phần môi trưởng thúc đẩy các tế bào này hình thành rễ, lá và cành.