THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 828
Tên thường gọi : Keo lai tự nhiên
Tên khoa học : Acacia mangium x Acacia auriculiformis
Mã số công nhận : SD.36.241
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 0.22
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):1500000
Năm trồng : 2014

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Khoảnh 1, tiểu khu 340, Canh Vinh, Vân Canh

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ:   591.926 - 591.980  - Vĩ độ:   1519.952 - 1520.028 - Độ cao: 5 m
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm:
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất:
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất:
- Tổng lượng mưa bình quân năm:
Đặc điểm đất đai
- Loại đất:
- Độ pH:
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: