THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 768
Tên thường gọi : Xoan ta
Tên khoa học : Melia azedarach L.
Mã số công nhận : SM.27.03
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây mẹ (cây trội)
Số cây(cây)
Khả năng cung cấp giống(kg hạt/cây/năm)
Năm trồng : 2006

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Khu bãi bồi ven sông Mã, thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ:    
- Vĩ độ:   
- Độ cao:
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm:
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất:
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất:
- Tổng lượng mưa bình quân năm:
Đặc điểm đất đai
- Loại đất:
- Độ pH:
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: