THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 550
Tên thường gọi : Keo lai tự nhiên
Tên khoa học : Acacia mangium x Acacia auriculiformis
Mã số công nhận : SD.36.323
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 0.24
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):2000000
Năm trồng : 2016

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Khoảnh 3, tiểu khu 344, P. Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ: 598358 - 598434 - Vĩ độ:1519854 - 1519905 - Độ cao: 15 Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm:
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất:
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất:
- Tổng lượng mưa bình quân năm:
Đặc điểm đất đai
- Loại đất:
- Độ pH:
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: