THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 543
Tên thường gọi : Keo lai tự nhiên
Tên khoa học : Acacia mangium x Acacia auriculiformis
Mã số công nhận : SD.36.336
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 0.3
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):1100000
Năm trồng : 2016

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Tên chủ sở hữu : Cơ sở giống cây trồng An Vinh
Khoảnh 5, tiểu khu 326, Phước Thành, Tuy Phước

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ: 593789 - 593878 - Vĩ độ:1525029 - 1525105 - Độ cao: 25 Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm:
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất:
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất:
- Tổng lượng mưa bình quân năm:
Đặc điểm đất đai
- Loại đất:
- Độ pH:
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: