THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 2417
Tên thường gọi : Mỡ
Tên khoa học : Manglietia conifera Dandy
Mã số công nhận : ST.10.02
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
Diện tích(ha):2 (ha)
Khả năng cung cấp giống(kg hạt/ha/năm):50 kg
Năm trồng : 1994

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Tên chủ sở hữu : Công ty Lâm nghiệp Chiêm Hoá
Thôn Phúc Tân, xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hoá

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ: 105o5'23'' 
- Vĩ độ:    24o51'30'' 
- Độ cao: 120
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm: 24,4oC
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất: 29,1oC
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất: 15,8oC
- Tổng lượng mưa bình quân năm: 1.504,2 mm
Đặc điểm đất đai
- Loại đất: Feralit đỏ vàng
- Độ pH: 7
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: Vùng Trung tâm