THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 2263
Tên thường gọi : Keo lai tự nhiên
Tên khoa học : Acacia mangium x Acacia auriculiformis
Mã số công nhận : SD.10.03
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 0.5
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):2000000
Năm trồng : 2005

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Xã Đội cấn, huyện Yên Sơn (Km 11, QL2, Tuyên Quang-Hà Nội)

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ:    
- Vĩ độ:   
- Độ cao:
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm: 23,6oC
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất: 29,4oC
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất: 15,8oC
- Tổng lượng mưa bình quân năm: 1.418,7 mm
Đặc điểm đất đai
- Loại đất: Feralit đỏ vàng
- Độ pH: 5,5 đến 6,5
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: Vùng Trung tâm