THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1963
Tên thường gọi : Keo lai nhân tạo
Tên khoa học : Acacia mangium x Acacia auriculiformis ký hiệu AM, Acacia auriculiformis x Acacia mangium Ký hiệu MA
Mã số công nhận : SD.10.04
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 0.5
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):2000000
Năm trồng : 2005

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ:    
- Vĩ độ:   
- Độ cao:
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm: 23,0oC
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất: 28,7oC
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất: 15,4oC
- Tổng lượng mưa bình quân năm: 1.734 mm
Đặc điểm đất đai
- Loại đất: Feralit đỏ vàng
- Độ pH: 5,5 đến 6,5
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: Vùng Trung tâm