THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 2379
Tên thường gọi : Keo lai tự nhiên
Tên khoa học : Acacia mangium x Acacia auriculiformis
Mã số công nhận : SD.13.02
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 0,5
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):2,000,000 hom/năm
Năm trồng : 2005

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Xã Trạm Thản huyện Phù Ninh tỉnh Phú thọ

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ: 105007’

- Vĩ độ: 21035’
- Độ cao: 60 m
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm: 230C
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất: 330C

- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất: 150C
- Tổng lượng mưa bình quân năm: 2200 mm
Đặc điểm đất đai
- Loại đất: Feralit nâu vàng phát triển trên đá phiến thạch sét

- Độ pH: 4,5 - 5,5
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: trên toàn quốc