THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 2455
Tên thường gọi : Keo tai tượng
Tên khoa học : Acacia mangiumWild
Mã số công nhận : SR.13.04
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Rừng giống trồng
Diện tích(ha):10
Khả năng cung cấp giống(kg hạt/ha/năm):40-50 kg hạt/ha/năm
Năm trồng : 1995

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Lô 2+6 khoảnh I tiểu khu Quảng Yên, xã Trạm Thản huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ:  105010’  
- Vĩ độ:  21040’
- Độ cao: 70 m so với mặt nước biển
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm: 230C
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất: 330
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất: 150C
- Tổng lượng mưa bình quân năm: 2200 mm
Đặc điểm đất đai
- Loại đất: Feralit nâu vàng, phát triển trên đá phiến thạch sét
- Độ pH: 4,5 - 6
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: trên toàn quốc