THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 2446
Tên thường gọi : Thông caribê
Tên khoa học : Pinus caribaea Morelet
Mã số công nhận : SC.14.01
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
Diện tích(ha):40ha
Khả năng cung cấp giống(kg hạt/ha/năm):2kg hạt/ha/năm
Năm trồng : 1990

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Lô 2,3,4,8 khoảnh X và lô 2,4 khoảnh XI khu Lũng Đồng Đành, xã Ngọc Thanh - thị xã Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ:    105040'
- Vĩ độ:    21021'
- Độ cao: 50-100m
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm: 230C
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất: 29,40C
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất: 16,30C
- Tổng lượng mưa bình quân năm: 1.650mm
Đặc điểm đất đai
- Loại đất: feralít màu vàng đỏ
- Độ pH: 4-5
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: Nhiệt độ thích hợp từ 230C-240C, lượng mưa 1.500 - 1.800mm, đất có thành phần cơ giới nhẹ trung bình, tầng dày trung bình ít có đá lẫn, thoát nước tốt.