THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 2002
Tên thường gọi : Thông nhựa
Tên khoa học : Pinus merkusii jungh et de Vries
Mã số công nhận : SC.27.05
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
Diện tích(ha):9,3 ha
Khả năng cung cấp giống(kg hạt/ha/năm):50kg hạt/9,3 ha.
Năm trồng : 1987

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Tiểu khu 666-K 23; gồm 3 lô: Lô 1=4,2ha; Lô 2=1,6ha; Lô 3=3,5ha

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ: 1050 20,
- Vĩ độ: 200 05
- Độ cao: 100m
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm: 230 - 240c
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất: 350
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất: 130
- Tổng lượng mưa bình quân năm:  1600 - 2000mm
Đặc điểm đất đai
- Loại đất: Đất Fe ra lit phát triển trên cát kết
- Độ pH:
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: