THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1581
Tên thường gọi : Keo lai tự nhiên
Tên khoa học : Acacia mangium x Acacia auriculiformis
Mã số công nhận : SD.29.18
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 0.4 ha
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):50.000 cây/năm
Năm trồng : 2005-2006

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Tên chủ sở hữu : Công Ty Lâm Nghiệp Hà Tĩnh
Thuộc : Tỉnh Hà Tĩnh
Đội 2, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ:    
- Vĩ độ:   
- Độ cao:
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm:
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất:
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất:
- Tổng lượng mưa bình quân năm:
Đặc điểm đất đai
- Loại đất:
- Độ pH:
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: