THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1588
Tên thường gọi : Dó trầm
Tên khoa học : A.quilaria crassna Pierre ex Lecomte
Mã số công nhận : SM.29.14
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây mẹ (cây trội)
Số cây(cây)
Khả năng cung cấp giống(kg hạt/cây/năm)
Năm trồng : 1994-1995

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Tên chủ sở hữu : Hộ gia đình: Nguyễn Thị Liên
Thuộc : Tỉnh Hà Tĩnh
Xóm 2, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ:    
- Vĩ độ:   
- Độ cao:
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm:
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất:
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất:
- Tổng lượng mưa bình quân năm:
Đặc điểm đất đai
- Loại đất:
- Độ pH:
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: