THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1729
Tên thường gọi : Phi lao
Tên khoa học : Casuarina equisetifolia Forst et Forst.f
Mã số công nhận : SD.29.11
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 1.0 ha
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):1.000.000 cây/năm
Năm trồng : 2005-2006

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Thuộc : Tỉnh Hà Tĩnh
Số 150, đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ:    
- Vĩ độ:   
- Độ cao:
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm:
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất:
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất:
- Tổng lượng mưa bình quân năm:
Đặc điểm đất đai
- Loại đất:
- Độ pH:
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: