THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1561
Tên thường gọi : Thông caribê
Tên khoa học : Pinus caribaea Morelet
Mã số công nhận : ST.27.02
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Lâm phần tuyển chọn
Diện tích(ha):8,0 ha
Khả năng cung cấp giống(kg hạt/ha/năm):10-15 kg hạt/ha/năm
Năm trồng : 1992

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

TK 666 - K23;Xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia: gồm 3 lô: Lô 72 =3,0ha; Lô73= 4,0ha; lô 74= 1,0 ha.

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ:    
- Vĩ độ:   
- Độ cao:
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm:
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất:
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất:
- Tổng lượng mưa bình quân năm:
Đặc điểm đất đai
- Loại đất:
- Độ pH:
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: