THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1624
Tên thường gọi : Keo lai tự nhiên
Tên khoa học : Acacia mangium x Acacia auriculiformis
Mã số công nhận : SD.04.26
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 10.000 Cây
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):4.200.000 hom
Năm trồng : 2007

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Thị Trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ:  10611'
- Vĩ độ: 21026'  
- Độ cao: 25m
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm:
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất:
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất:
- Tổng lượng mưa bình quân năm:
Đặc điểm đất đai
- Loại đất: feralit
- Độ pH:
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: thích hợp gây trồng ở Bắc Giang và các vùng có điều kiện tương tự