THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1590
Tên thường gọi : Lim xanh
Tên khoa học : Erythrophloeum fordii
Mã số công nhận : SN.28.07
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Rừng giống chuyển hoá từ rừng tự nhiên
Diện tích(ha):5,0 ha
Khả năng cung cấp giống(kg hạt/ha/năm):
Năm trồng :

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Tên chủ sở hữu : Công ty LN Yên Thành
Thuộc : Tỉnh Nghệ An

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ:    
- Vĩ độ:   
- Độ cao:
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm:
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất:
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất:
- Tổng lượng mưa bình quân năm:
Đặc điểm đất đai
- Loại đất:
- Độ pH:
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: