THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1550
Tên thường gọi : Keo lai nhân tạo
Tên khoa học : Acacia mangium x Acacia auriculiformis ký hiệu AM, Acacia auriculiformis x Acacia mangium Ký hiệu MA
Mã số công nhận : SD.28.09
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 0,6 ha
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):
Năm trồng : 2006

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Tên chủ sở hữu : Công ty LN Yên Thành
Thuộc : Tỉnh Nghệ An

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN