THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1431
Tên thường gọi : Keo lai nhân tạo
Tên khoa học : Acacia mangium x Acacia auriculiformis ký hiệu AM, Acacia auriculiformis x Acacia mangium Ký hiệu MA
Mã số công nhận : SD.32.08.09
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 1,67
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):1.200.000 hom/năm
Năm trồng : 2009

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Lô: 1 Khoảnh: 4 Tiểu khu: 127 Xã Hồng Tiến - Huyện Hương Trà - Tỉnh TT-Huế

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN