THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 979
Tên thường gọi : Keo lai tự nhiên
Tên khoa học : Acacia mangium x Acacia auriculiformis
Mã số công nhận : SD.30.33
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 0,72
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):
Năm trồng : 2009

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Thôn Dinh Lễ và thôn Thọ Lộc, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN