THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 322
Tên thường gọi : Thông caribê
Tên khoa học : Pinus caribaea Morelet
Mã số công nhận : SR.30.48
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Rừng giống trồng
Diện tích(ha):13
Khả năng cung cấp giống(kg hạt/ha/năm):
Năm trồng : 1994

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Tiểu khu 231B - xã Vạn Trạch - huyện Bố Trạch - Tỉnh Quảng Bình

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ:    
- Vĩ độ:   
- Độ cao:
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm:
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất:
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất:
- Tổng lượng mưa bình quân năm:
Đặc điểm đất đai
- Loại đất:
- Độ pH:
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: