THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1456
Tên thường gọi : Bần
Tên khoa học :
Mã số công nhận : ST.07.01
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
Diện tích(ha):20 ha
Khả năng cung cấp giống(kg hạt/ha/năm):150000
Năm trồng : 1998

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Xã Đông Hưng - Huyện Tiên Lãng - Thành phố Hải phòng

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ:  106023'23" - 107008'28"  
- Vĩ độ:      20030'39" - 21001'15"
- Độ cao: 2,5m
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm: 220C - 250C
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất: 340C
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất:  140C
- Tổng lượng mưa bình quân năm: 1700mm
Đặc điểm đất đai
- Loại đất: Trầm tích thành phần sét bột màu nâu, nâu xám đến phớt xanh.
- Độ pH:
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: Các tỉnh Trung và Bắc bộ