THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1546
Tên thường gọi : Chè san tuyết
Tên khoa học :
Mã số công nhận : SM.18.06
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 12 cây
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):
Năm trồng : tự nhiên

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Tổ 18 - Phường Tân Thịnh - Thành phố Hào Bình - tỉnh Hoà Bình

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ:    
- Vĩ độ:   
- Độ cao: >800m
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm: 18
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất: 35
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất: 04
- Tổng lượng mưa bình quân năm: 1600/nam
Đặc điểm đất đai
- Loại đất: feralit
- Độ pH: 4,5-6
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: