THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1712
Tên thường gọi : Sến cát
Tên khoa học : Shorea roxburghii G.Don
Mã số công nhận : ST.27.05
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Lâm phần tuyển chọn
Diện tích(ha):150ha
Khả năng cung cấp giống(kg hạt/ha/năm):1000kghạt/năm
Năm trồng :

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Tiểu khu 464- Khu rừng Sến Tam Quy

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ: 1050 46
- Vĩ độ: 200 00' 
- Độ cao: 50m
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm: 230 - 240C
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất: 350C

- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất: 130C
- Tổng lượng mưa bình quân năm: 1600  -2000 mm
Đặc điểm đất đai
- Loại đất: Đất Fe ra lít vàng nhạt phát triển trên đá phiến thạch sét
- Độ pH: 5,5
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: