THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1589
Tên thường gọi : Thông nhựa
Tên khoa học : Pinus merkusii jungh et de Vries
Mã số công nhận : SC.27.02
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
Diện tích(ha):15,0 ha
Khả năng cung cấp giống(kg hạt/ha/năm):200kg hạt/15ha/năm
Năm trồng : 1988

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

K6 +K7 -TK 464 - Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KHCN lâm nghiệp

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ:    
- Vĩ độ:   
- Độ cao:
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm:
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất:
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất:
- Tổng lượng mưa bình quân năm:
Đặc điểm đất đai
- Loại đất:
- Độ pH:
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: