THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1586
Tên thường gọi : Keo tai tượng
Tên khoa học : Acacia mangiumWild
Mã số công nhận : ST.29.08
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Lâm phần tuyển chọn
Diện tích(ha):0.05 ha
Khả năng cung cấp giống(kg hạt/ha/năm):500.000 cây/năm
Năm trồng : 1996

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Thuộc : Tỉnh Hà Tĩnh
xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ:    
- Vĩ độ:   
- Độ cao:
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm:
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất:
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất:
- Tổng lượng mưa bình quân năm:
Đặc điểm đất đai
- Loại đất:
- Độ pH:
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: