THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1414
Tên thường gọi : Trang
Tên khoa học :
Mã số công nhận : ST.07.02
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Lâm phần tuyển chọn
Diện tích(ha):50
Khả năng cung cấp giống(kg hạt/ha/năm):100000
Năm trồng : 1998

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Phường Bàng La-Đồ Sơn; Đại Hợp-Kiến Thuỵ

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ:    
- Vĩ độ:   
- Độ cao:
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm:
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất:
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất:
- Tổng lượng mưa bình quân năm:
Đặc điểm đất đai
- Loại đất: Phù sa bồi t

- Độ pH:
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: Bãi triều cửa sông, ven biển