THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1388
Tên thường gọi : Keo lai nhân tạo
Tên khoa học : Acacia mangium x Acacia auriculiformis ký hiệu AM, Acacia auriculiformis x Acacia mangium Ký hiệu MA
Mã số công nhận : SD.31.01
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 0,25
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):500.000 hom
Năm trồng : 2006

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Tên chủ sở hữu : Công ty TNHH Nông lâm Tùng Lộc
Khu phố 3 phường Đông Lương Thị xã Đông Hà Tỉnh Quảng Trị

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ:    
- Vĩ độ:   
- Độ cao:
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm:
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất:
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất:
- Tổng lượng mưa bình quân năm:
Đặc điểm đất đai
- Loại đất:
- Độ pH:
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: