THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1610
Tên thường gọi : Phi lao
Tên khoa học : Casuarina equisetifolia Forst et Forst.f
Mã số công nhận : SD.32.11.08
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 0,74
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):25
Năm trồng : 2008

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Tên chủ sở hữu : Công ty TNHH Lâm nghiệp Nam Hòa
Xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN