DANH MỤC NGUỒN GIỐNG ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Tổng số đơn vị cung ứng : 0
Tổng số nguồn giống : 394
Cây trồng phù hợp :
Mã nguồn giống Loài cây Chủ sở hữu Loại hình
ST.04.01 Vối thuốc Ban quản lý rừng phòng hộ Cấm Sơn Lâm phần tuyển chọn
SD.36.241 Keo lai tự nhiên Ban quản lý rừng phòng hộ Hoài Nhơn Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.242 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Lâm viên xanh Đất Việt Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.243 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Lâm viên xanh Đất Việt Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.244 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.245 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Bình Nam Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.246 Keo lai tự nhiên Cơ sở cây giống Minh Phát Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.247 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH giống cây trồng Danh Thu Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.248 Keo lai tự nhiên Xí nghiệp lâm nghiệp PISICO Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.249 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp Huỳnh Thị Thanh Hương Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.250 Keo lai tự nhiên Ban quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.253 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất giống lâm nghiệp Thùy Trang Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.251 Keo lai tự nhiên Cơ sở Bốn Em Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.252 Keo lai tự nhiên Cơ sở giống cây trồng Hoàng Đạt Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.254 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.255 Keo lai tự nhiên Cơ sở SXKD giống cây trồng lâm nghiệp Đức Trọng Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.256 Keo lai tự nhiên Cơ sở SXKD giống cây trồng lâm nghiệp Đức Trọng Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.257 Keo lai tự nhiên Cơ sở giống cây lâm nghiệp Võ Tài Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.258 Keo lai tự nhiên Cơ sở giống cây lâm nghiệp Nguyễn Thái Nguyên Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.259 Keo lai tự nhiên Ban quản lý rừng phòng hộ Hoài Nhơn Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.260 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất giống cây trồng Nguyễn Ngọc Thiên Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.261 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp Đỗ Hồng Mỹ Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.262 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất giống cây trồng Nguyễn Văn Hiếu Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.263 Keo lai tự nhiên Cơ sở Trần Kim Xiếu Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.264 Keo lai tự nhiên Cơ sở Nguyễn Đức Hậu Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.265 Keo lai tự nhiên Cơ sở giống cây trồng Muời Nung Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.266 Keo lai tự nhiên Ban quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.267 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.267 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.268 Keo lai tự nhiên Cơ sở cây giống Thành Lợi Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.269 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Lâm nghiệp Đức Nhật Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.270 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất giống cây trồng Lâm Tân Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.271 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất giống cây trồng Ngọc Thuận Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.272 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất giống cây trồng Năm Hương Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.273 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp Nguyễn Nam Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.274 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Lâm nghiệp Duy Hoàng Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.275 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp Nguyễn Bá Đào Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.276 Keo lai tự nhiên Ban quản lý rừng phòng hộ Hoài Nhơn Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.277 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.278 Keo lai tự nhiên Cơ sở giống cây trồng Trịnh Đức Kính Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10