DANH MỤC NGUỒN GIỐNG ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Tổng số đơn vị cung ứng : 0
Tổng số nguồn giống : 394
Cây trồng phù hợp :
Mã nguồn giống Loài cây Chủ sở hữu Loại hình
ST.51.29 Dầu song nàng Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc Lâm phần tuyển chọn
ST.51.31 Dầu rái Công ty CP giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ - Trạm giống lâm nghiệp La Ngà Lâm phần tuyển chọn
ST.51.32 Vên vên Công ty CP giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ - Trạm giống lâm nghiệp La Ngà Lâm phần tuyển chọn
ST.51.33 Sao đen Công ty CP giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ - Trạm giống lâm nghiệp La Ngà Lâm phần tuyển chọn
ST.51.34 Dầu song nàng Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu Lâm phần tuyển chọn
ST.14.04 Thông đuôi ngựa Vườn Quốc gia Tam Đảo Lâm phần tuyển chọn
ST.14.05 Lim xanh Vườn Quốc gia Tam Đảo Lâm phần tuyển chọn
SD.29.23 Keo lai tự nhiên Nguyễn Đức Hồng Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SM.10.10 Keo tai tượng Công ty đầu tư và phát triển NLN Tiền Giang Cây mẹ (cây trội)
ST.03.12 Thông đuôi ngựa Ban quản lý dự án 661 huyện Đình Lập Lâm phần tuyển chọn
SM.18.10 Nhội Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Sông Đà Cây mẹ (cây trội)
SD.31.02 Keo lai nhân tạo Công ty TNHH 1 thành viên lâm nghiệp Đường 9 Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
ST.03.13 Hồi Ban quản lý dự án 661 huyện Lộc Bình Lâm phần tuyển chọn
SM.26.01 Mây nếp Công ty cổ phần thương mại sản xuất và phát triển song mây Dũng Tấn Cây mẹ (cây trội)
ST.03.16 Thông đuôi ngựa Ban quản lý dự án 661 huyện Lộc Bình Lâm phần tuyển chọn
SD.32.01.08 Keo lai nhân tạo Công ty TNHH Lâm nghiệp Tiền Phong Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
ST.03.17 Thông đuôi ngựa Ban quản lý dự án 661 huyện Cao Lộc Lâm phần tuyển chọn
SD.32.02.08 Keo lai nhân tạo Công ty TNHH Lâm nghiệp Tiền Phong Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
ST.07.02 Trang Vườn ươm giống cây chất lượng cao Chiến Thắng Lâm phần tuyển chọn
ST.07.03 Đưng Vườn ươm giống cây chất lượng cao Chiến Thắng Lâm phần tuyển chọn
SM.07.04 Phi lao Vườn ươm giống cây chất lượng cao Chiến Thắng Cây mẹ (cây trội)
SM.07.05 Sữa Vườn ươm giống cây chất lượng cao Chiến Thắng Cây mẹ (cây trội)
SD.31.01 Keo lai nhân tạo Công ty TNHH Nông lâm Tùng Lộc Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SM.07.06 Phượng vĩ Vườn ươm giống cây chất lượng cao Chiến Thắng Cây mẹ (cây trội)
SD.31.03 Keo lai nhân tạo Công ty TNHH 1 thành viên lâm nghiệp Bến Hải Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SM.07.07 Muồng hoa vàng Vườn ươm giống cây chất lượng cao Chiến Thắng Cây mẹ (cây trội)
SM.07.08 Bằng lăng Vườn ươm giống cây chất lượng cao Chiến Thắng Cây mẹ (cây trội)
SD.32.11.08 Phi lao Công ty TNHH Lâm nghiệp Nam Hòa Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.03.08 Keo lai nhân tạo Công ty TNHH Lâm nghiệp Nam Hòa Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.04.08 Keo lai nhân tạo Công ty TNHH Lâm nghiệp Nam Hòa Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
ST.28.03 Bồ đề Công ty LN Con Cuông Lâm phần tuyển chọn
SC.28.02 Tre Bát độ Công ty LN Con Cuông Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
SD.28.05 Keo lai nhân tạo Công ty LN Con Cuông Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SC.28.06 Thông nhựa Công ty LN Yên Thành Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
SN.28.07 Lim xanh Công ty LN Yên Thành Rừng giống chuyển hoá từ rừng tự nhiên
SD.28.08 Keo lai nhân tạo Tổng đội TNXP2 - XDKT Nghệ An Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.28.09 Keo lai nhân tạo Công ty LN Yên Thành Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.28.10 Keo lai nhân tạo Công ty LN Tương Dương Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.28.12 Keo lai nhân tạo Công ty LN Đô Lương Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.28.13 Keo lai nhân tạo Công ty LN Anh Sơn Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10