Thông tin loài cây

Sến cát
Tên khác:
Tên latinh:Shorea roxburghii G.Don
Họ:Dầu - Dipterocarpaceae
Vùng trồng:Vùng trồng :

Công dụng:
 

Kỹ thuật giống :

Kỹ thuật trồng:
 

Các đơn vị cung ứng: 

Nguồn giống: